نویسنده = ماسیس اکبریان
تعداد مقالات: 5
1. اسفنجهای ساختاری

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.112

ماسیس اکبریان؛ محمدحسین بهشتی


2. کامپوزیتها (4)

دوره 2، شماره 2، مرداد و شهریور 1368

10.22063/jipst.1989.27

محمود محراب زاده؛ ماسیس اکبریان


3. کامپوزیتها (3)

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.20

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده


4. کامپوزیتها (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.15

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده


5. کامپوزیتها

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.7

محمود محراب زاده؛ ماسیس اکبریان