نویسنده = یوسف جهانی
بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.111

جلیل مرشدیان؛ یوسف جهانی