نویسنده = داریوش حاجی حیدری
کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

10.22063/jipst.1996.224

داریوش حاجی حیدری؛ احمد منشی؛ احمد کاظمی


رنگهای خوراکی پلیمری

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1373

10.22063/jipst.1994.172

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری


کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

10.22063/jipst.1994.165

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری


سنتز پلیمرهای عامل دار

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

10.22063/jipst.1993.161

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری