نویسنده = داریوش حاجی حیدری
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

داریوش حاجی حیدری؛ احمد منشی؛ احمد کاظمی


2. رنگهای خوراکی پلیمری

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1373

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری


3. کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری


4. سنتز پلیمرهای عامل دار

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری