نویسنده = روحا کسری کرمانشاهی
بررسی بازدارندگی تخریب زیستی نوعی پیوند دهنده پلی یورتان با بکارگیری برخی عوامل شیمیایی

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

10.22063/jipst.2002.385

روحا کسری کرمانشاهی؛ زهره صهبایی؛ مجید میرمحمدصادقی


بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.308

روحا کسری کرمانشاهی؛ زهره صهبایی؛ مجید میرمحمدصادقی


زیست تخریب پلیمرهای پلی یورتان توسط قارچها

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

10.22063/jipst.1993.162

روحا کسری کرمانشاهی؛ مجید میرمحمد صادقی؛ مینو ذوالنوریان