نویسنده = ایران عالم زاده
تهیه زیست پلیمر پولولان و سینتیک تولید آن

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1373

10.22063/jipst.1994.179

ایران عالم زاده؛ منوچهر وثوقی؛ فرشته نعیم پور