نویسنده = فرح خویلو
اثرحلال بر تخریب پرتوی و فعالیت ضدباکتری کیتوسان در برابر پکتوباکتریوم کارتووروم

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 305-310

10.22063/jipst.2010.670

فرانک نعیمیان؛ فرح خویلو؛ رامسینا بت عیشو


بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385

10.22063/jipst.2006.511

فرانک نعمیمیان؛ فرح خویلو؛ نسرین شیخ؛ اعظم اخوان؛ سرور حسن پور؛ مصطفی سهراب پور