نویسنده = عزالدین مهاجرانی
بهبود دوشکستی القایی لیزری در پلیمرهای نوری بسیار دوپه شده

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1387، صفحه 179-284

10.22063/jipst.2013.639

عزالدین مهاجرانی؛ محمدهاشم رضوانی؛ راضیه محزون


سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت های آلی- معدنی بر پایة پلی آکریلات- سیلیکا

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1386، صفحه 381-390

10.22063/jipst.2007.787

مرتضی گنجایی ساری؛ محسن محسنی؛ یاسمن عقیلی؛ عزالدین مهاجرانی؛ سیامک مرادیان