نویسنده = علی رحمت پور لیاسی
تعداد مقالات: 4
1. از پلیمر شدن زنده تا پلیمر شدن فناناپذیر

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

10.22063/jipst.1998.277

علی رحمت پور لیاسی؛ احمد بنی هاشمی


2. نگرشی نو به واکنشهای پلیمر شدن یونی

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

10.22063/jipst.1997.255

علی رحمت پور لیاسی؛ احمد بنی هاشمی


3. کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

10.22063/jipst.1996.229

علی رحمت پور لیاسی؛ علی اکبر انتظامی


4. سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

10.22063/jipst.1995.197

علی رحمت پور لیاسی؛ علی اکبر انتظامی