نویسنده = ناصر محمدی
تعداد مقالات: 5
1. میرایی امواج مکانیکی با لاستیک استیرن- بوتادی ان پر شده با ذرات پلی استیرن: اثر اندازه ذرات و بسامد موج

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 227-234

10.22063/jipst.2007.800

مجید حقگو؛ ناصر محمدی؛ مهدی احمدی؛ فرهاد فقیهی؛ معصومه پازوکی


2. بررسی اثر سازگارکننده بر چسبندگی پلی اتیلن به نشاسته نرم شده

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.496

مرتضی غفوری؛ ناصر محمدی؛ سیدرضا غفاریان


3. سایش پذیری رزین پلی استر سیر نشده حاوی ذرات تیتانیم دیوکسید: نقش برهمکنش بین سطحی و پراکنش ذرات

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384، صفحه 211-217

10.22063/jipst.2005.828

المیرا سیروس پور؛ ناصر محمدی؛ مرضیه خطیب زاده؛ نادر طاهری قزوینی؛ عطیه متقی؛ پانته‌آ نظران


4. قالبگیری تزریقی پیوسته اسفنج ساختاری گرمانرم

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

10.22063/jipst.2003.414

امیرحسین بحری؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ ناصر محمدی


5. کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1377

10.22063/jipst.1998.284

مهناز اسکندری؛ ناصر محمدی؛ حسین نازک دست؛ فاطمه رکابدار