نویسنده = مجید میرمحمدصادقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بازدارندگی تخریب زیستی نوعی پیوند دهنده پلی یورتان با بکارگیری برخی عوامل شیمیایی

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

10.22063/jipst.2002.385

روحا کسری کرمانشاهی؛ زهره صهبایی؛ مجید میرمحمدصادقی


2. بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.308

روحا کسری کرمانشاهی؛ زهره صهبایی؛ مجید میرمحمدصادقی