نویسنده = حسین توانایی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

حسین توانایی؛ حسن رجبی دهکی