نویسنده = علی اکبر یوسفی
تعداد مقالات: 6
1. اثر مقدار موم بر خواص فیزیکی پلی اتیلن سنگین

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1383

10.22063/jipst.2004.461

جعفر فیروزی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر ارشاد لنگرودی


2. مطالعه رفتار ویسکو الاستیک آمیخته های قیر - پلی اتیلن

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382

10.22063/jipst.2003.434

امیرارشاد لنگرودی؛ علی اکبر یوسفی


3. اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382، صفحه 303-311

10.22063/jipst.2003.435

محمدرضا برزگری؛ علی اکبر یوسفی؛ محمد ابراهیم زینالی


5. بهبود خواص قیر با مواد پلیمری

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381

10.22063/jipst.2002.380

محمدرضا صدالدینی مهرجردی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر کاووسی


6. رئومترهای چرخشی و کاربردهای آنها

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

10.22063/jipst.2001.343

علی اکبر یوسفی