نویسنده = علی اکبر بابالو
تعداد مقالات: 2
1. ساخت سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشاها به روش پلیمر شدن درجا

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

10.22063/jipst.2002.387

علی اکبر بابالو؛ مهرداد کوکبی


2. اثر پلی الکترولیتهای پلی متا کریلیک اسید بر پایداری سامانه های تعلیقی آلومینایی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381

10.22063/jipst.2002.383

ابوالفضل براتی؛ مهرداد کوکبی؛ علی اکبر بابالو