نویسنده = زهرا احمدی
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر فرایند نوراکسایش الیاف پلی‌پروپیلن و عوامل مؤثر بر آن

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 208-179

زهرا احمدی؛ محمد حقیقت‌کیش


2. مقایسه تغییرات شیمیایی حاصل از نوراکسایش فیلم و رشته های پلی پروپیلن دارای رنگدانه فتالوسیانین

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1386، صفحه 561-574

زهرا احمدی؛ محمد حقیقت کیش؛ ریچارد کوتک؛ علی اصغر کتباب


3. اثر تنش بر پایداری نوری نخهای چند رشته ای یکسره پلی پروپیلن

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

زهرا احمدی؛ محمد حقیقت کیش