نویسنده = محمد پورجوزی
کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1384، صفحه 345-358

10.22063/jipst.2006.813

پژمان رضایتی چرانی؛ جمشید محمدی روشنده؛ شهرام نوایی ارده؛ محمد پورجوزی؛ حسین رسالتی؛ سعید کاظمی نجفی


تهیه آلفا سلولز از خاک اره صنوبر

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

10.22063/jipst.2004.457

محمد پورجوزی؛ جمشید محمدی روشنده؛ شهرام نوایی زاده