نویسنده = محمدرضا عبدالهی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. بازیافت مونومر استیرن از تخریب گرمایی پلی استیرن

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

محمدرضا عبدالهی مقدم