نویسنده = سهیل داریوشی
بررسی تجربی خواص خمشی چندلایه‌‌ای‌های آلومینیم-الیاف کنف

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 351-362

10.22063/jipst.2020.1753

سارا علیرضایی شهرکی؛ سهیل داریوشی؛ محمدحسین بهشتی


بررسی تجربی خواص خمشی تیرهای ساندویچی با رویه‌های از جنس چندلایه‌های فلز- الیاف

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 375-382

10.22063/jipst.2013.621

مصطفی سبزیکار بروجردی؛ سهیل داریوشی؛ مجتبی صدیقی


بررسی تجربی و تحلیلی ضربه کم سرعت بر صفحات چندلایه‌ای فلز - الیاف

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 69-78

10.22063/jipst.2012.539

مصطفی سبزیکار بروجردی؛ سهیل داریوشی؛ مجتبی صدیقی


بررسی خواص کششی چندلایه ای های آلومینیم- الیاف شیشه

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 31-39

10.22063/jipst.2009.690

مجتبی صدیقی؛ مهدی تاجداری؛ سهیل داریوشی


بررسی تجربی خواص ضربه ای چندلایه ای های فلز ـ الیاف

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1387، صفحه 315-327

10.22063/jipst.2008.746

مجتبی صدیقی؛ سهیل داریوشی