نویسنده = احمد غضنفری مقدم
تعیین برخی خواص مکانیکی و بررسی سینتیکی تخریب گرمایی زیست پلاستیک های تهیه شده از سلولوز کاه و آرد گندم

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 65-74

10.22063/jipst.2012.550

حسام عمرانی فرد؛ احمد غضنفری مقدم؛ محسن شمسی؛ سید احمد عطایی


بررسی برخی مشخصه های زیست کامپوزیت های تهیه شده از الیاف نخل خرما خالص سازی شده به روش شیمیایی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 467-474

10.22063/jipst.2010.683

حامد غفارزاده زارع؛ احمد غضنفری مقدم؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی