نویسنده = مهدی سلامی کلجاهی
بررسی اثر تغییرات غلظت واکنش‌دهنده‌ها بر سینتیک تهیه پلی‌آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 53-64

10.22063/jipst.2013.647

حسین روغنی ممقانی؛ وحید حدادی اصل؛ محمد نجفی؛ مهدی سلامی کلجاهی


تهیه نانوکامپوزیت پلی‌استیرن به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا: بررسی سینتیک واکنش در مجاورت خاک رس

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1388، صفحه 261-272

10.22063/jipst.2009.700

حسین روغنی ممقانی؛ محمد نجفی؛ وحید حدادی اصل*؛ مهدی سلامی کلجاهی


اثر هیدروژن و کومونومر بر سینتیک پلیمرشدن دوغابی اتیلن و خواص پلی‌اتیلن تولیدشده با کاتالیزور TiCl۴/MgCl۲/AlEt۳

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 3-10

10.22063/jipst.2013.596

مهشید مشهدی حسن شیرازی؛ رضا مرندی؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل؛ سید مهدی قافله باشی زرند


مطالعه پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با در نظر گرفتن اثر ژل به روش شبیه سازی مونت‌کارلو

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 11-19

10.22063/jipst.2009.688

محمد نجفی؛ حسین روغنی ممقانی؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل


نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمرشدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 503-513

10.22063/jipst.2008.722

مجتبی باقری جاغرق؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ محمد نجفی؛ وحید حدادی اصل؛ سید مهدی قافله باشی زرند


مدل‌سازی با استفاده از معادلات ممان‌ها برای بررسی نقش تنوع مراکز فعال در سینتیک هموپلیمرشدن اتیلن

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 431-444

10.22063/jipst.2008.730

مهدی سلامی کلجاهی؛ محمد نجفی؛ وحید حدادی اصل؛ سید مهدی قافله باشی زرند


بررسی اثر پارامترهای سینتیکی مختلف بر سنتز پلی‌اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 141-148

10.22063/jipst.2008.762

مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل؛ محمد نجفی