نویسنده = حسین رسالتی
خالص سازی، شناسایی و کاربرد پلی ساکاریدهای صمغ باریجه به عنوان پلیمر طبیعی افزاینده مقاومت خشک کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 345-353

10.22063/jipst.2010.673

حسین جلالی ترشیزی؛ سید احمد میرشکرایی؛ مهدی فائزی پور؛ یحیی حمزه؛ حسین رسالتی


کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1384، صفحه 345-358

10.22063/jipst.2006.813

پژمان رضایتی چرانی؛ جمشید محمدی روشنده؛ شهرام نوایی ارده؛ محمد پورجوزی؛ حسین رسالتی؛ سعید کاظمی نجفی