نویسنده = علی رمضانی
مروری بر اسیدهای زیست‌پایه در تولید هیدروژل‌های پلیمر اَبَرجاذب هیبریدی

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 207-231

10.22063/jipst.2021.1820

آلاله دباغی؛ هاجر جمشیدی؛ محمدجلال ظهوریان‌مهر؛ کوروش کبیری؛ علی رمضانی


اصلاح سلولوز با پیوندزدن پلی‌آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 332-323

10.22063/jipst.2015.1288

مجتبی عباسیان؛ موسی پاک‌زاد؛ علی رمضانی؛ کبری نظری