کلیدواژه‌ها = پارامترهای فعالسازی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پارامترهای سینتیکی و فعالسازی پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارتوآمینوفنول

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379

عباسعلی رستمی؛ سیده مریم وحدتی محدث