کلیدواژه‌ها = پلیمر شدن تعلیقی
بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

10.22063/jipst.2001.351

محمود پروازی نیا؛ نکیسا یعقوبی؛ محمد حا جی ابراهیمی


شناسایی و ساخت پلیمر قاعده دندان مصنوعی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

10.22063/jipst.2001.337

محمد عطایی؛ حسین میقانی