کلیدواژه‌ها = اتیلن
از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1372

10.22063/jipst.1993.153

ابراهیم باقرزاده؛ رضا احمدی؛ رحمت الله گلپاشا؛ محمدباقر صادقی پورخامنه


استیرن (4)

دوره 2، شماره 3، آذر و دی 1368

10.22063/jipst.1989.32

حسن دبیری اصفهانی