کلیدواژه‌ها = تابع انرژی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی

دوره 14، شماره 6، آذر و دی 1380

حسن اسلامی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی