کلیدواژه‌ها = پولتروژن
ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.531

امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده؛ سیدعلیرضا ثابت؛ سید محمدباقر علوی


بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1381

10.22063/jipst.2002.390

مسعود اسفنده؛ امیر مسعود رضادوست؛ سید علیرضا ثابت؛ سید محمدباقر علوی