کلیدواژه‌ها = پوشش دهی
پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

10.22063/jipst.1997.243

علی شمس ناتری؛ محمد حقیقت کیش؛ علی اکبر انتطامی


محافظت سطح با روکش دهی لاستیکی

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

10.22063/jipst.1995.208

علیرضا عظیمی نانوایی


پوششهای ترموپلاستیک

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.5

علیرضا عظیمی