کلیدواژه‌ها = بلور مایع
مروری بر روشهای سنتز پلی فسفازینها

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1373

10.22063/jipst.1994.184

شادپور ملک پور اسطلکی؛ ژیلا اصغری


پلیمرهای بلور مایع

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1369

10.22063/jipst.1990.58

فرامرز افشارطارمی؛ مهدی وفائیان