کلیدواژه‌ها = پایداری
پایدارسازی سلول‌های خورشیدی پلیمری و اهمیت آن‌ها‌ در سامانه‌های فوتوولتایی

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 99-129

10.22063/jipst.2021.1807

سمیرا آقبلاغی؛ امید محمدی ونیار؛ صالحه عباسپور


نانولیپوزوم‌های حامل گاما اوریزانول تولید شده به روش گرمایی اصلاح یافته: خواص گرمایی، بازده کپسولی‌شدن و رئومتری نوسانی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 425-413

10.22063/jipst.2014.917

زهرا محمدحسنی؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه‌کار؛ رضا رضایی مکرم؛ محمدیار حسینی


تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

10.22063/jipst.1994.166

محمدحسین رفیعی فنود؛ فرشید ضیایی