کلیدواژه‌ها = خواص چسبندگی
تهیه چسب حساس به فشار آکریلی و بررسی عوامل مؤثر بر خواص چسبندگی آن

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 476-465

10.22063/jipst.2016.1326

سید مجتبی تقی‌زاده؛ مژگان میرزاطاهری؛ حسین عابدی مقدم