کلیدواژه‌ها = راکتور
کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته

دوره 4، شماره 2، مرداد و شهریور 1370

10.22063/jipst.1991.88

محمد شاهرخی؛ محمود پروازی نیا


راکتورهای شیمیایی

دوره 3، شماره 3، آذر و دی 1369

10.22063/jipst.1990.69

رقیه جم جاه


استیرن

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.16

حسن دبیری اصفهانی


استیرن (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.10

حسن دبیری اصفهانی