کلیدواژه‌ها = لاستیک طبیعی
اثر کلردار کردن سطح بر کاهش اصطکاک تیغه های برف پاک کن لاستیکی

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385

10.22063/jipst.2006.508

طلعت خلخالی زاویه؛ داود امیری؛ همایون حسین خانلی


مطالعه اثر لاستیک بازیافتی بر خواص ویسکوالاستیک و رئولوژی لاستیک طبیعی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

10.22063/jipst.2006.501

طاهره دارستانی فراهانی؛ غلامرضا بخشنده؛ مجتبی ابطحی


بررسی بهبود خواص آمیخته لاستیک طبیعی و لاستیک بازیافتی با استفاده از عوامل جفت کننده

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.495

طاهره دارستانی فراهانی؛ غلامرضا بخشنده؛ مجتبی ابطحی


نقش خردکردن مکانیکی در تولید لاستیک

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

10.22063/jipst.1993.138

غلامرضا بخشنده؛ شهره طلوعی