کلیدواژه‌ها = ساختار مولکولی
ارتباط ریزساختار و خواص رئولوژیکی پلی اتیلن های سنگین دارای توزیع وزن مولکولی پهن

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 38-27

10.22063/jipst.2015.1159

محمدجواد شیرکوند؛ حامد عزیزی؛ اسماعیل قاسمی؛ محمد کرابی؛ رضا راشدی


کاربرد طیف بینی رامان در شیمی پلیمر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

10.22063/jipst.1993.149

امان الله امین زاده