کلیدواژه‌ها = بیس فنول A
تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

10.22063/jipst.2003.412

فرحناز شیران؛ اعظم رحیمی؛ فرامرز افشارطارمی


تهیه و شناسایی بیس فنول A

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

10.22063/jipst.1995.200

اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده


پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1373

10.22063/jipst.1994.182

حسن دبیری اصفهانی؛ اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده؛ نوشین سجادی