کلیدواژه‌ها = کوپلیمر شدن
سنتز و شناسایی کوپلیمر امولسیونی بوتیل آکریلات - متیل متاکریلات

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

10.22063/jipst.1997.246

سیدمحمد سید محقق؛ مهدی نکومنش حقیقی


تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

10.22063/jipst.1996.225

فرشید ضیایی؛ مهدی نکومنش حقیقی


روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

10.22063/jipst.1995.203

فرشید ضیایی؛ مهدی نکومنش حقیقی