کلیدواژه‌ها = برهمکنش
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مقدماتی انتقال انرژی در کوپلیمر فتالوسیانین - مزوپروفیرین - استیرن

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

منصور کیانپور؛ فرانسیس ترول