نویسنده = اکبر میرزایی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370

علی اکبر میرزایی؛ تقی تقی زاده؛ علی اکبر انتظامی