نویسنده = کسری کرمانشاهی، روحا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی بازدارندگی تخریب زیستی نوعی پیوند دهنده پلی یورتان با بکارگیری برخی عوامل شیمیایی

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

روحا کسری کرمانشاهی؛ زهره صهبایی؛ مجید میرمحمدصادقی


2. بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

روحا کسری کرمانشاهی؛ زهره صهبایی؛ مجید میرمحمدصادقی


3. زیست تخریب پلیمرهای پلی یورتان توسط قارچها

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

روحا کسری کرمانشاهی؛ مجید میرمحمد صادقی؛ مینو ذوالنوریان