نویسنده = چرخچی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

عباس چرخچی؛ ژاک وردوو؛ لیدا اودوان؛ لیدا ماتیسوا ریچلا؛ ژوزف ریچلی


2. نورتابی شیمیایی پلی امید 6

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

عباس چرخچی؛ لیدا اودوان؛ ژاک وردوو