نویسنده = رحمت پور لیاسی، علی
تعداد مقالات: 4
1. از پلیمر شدن زنده تا پلیمر شدن فناناپذیر

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

علی رحمت پور لیاسی؛ احمد بنی هاشمی


2. نگرشی نو به واکنشهای پلیمر شدن یونی

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

علی رحمت پور لیاسی؛ احمد بنی هاشمی


3. کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

علی رحمت پور لیاسی؛ علی اکبر انتظامی


4. سیستمهای پلیمری زنده: طراحی و کاربرد

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

علی رحمت پور لیاسی؛ علی اکبر انتظامی