نویسنده = خلیلی نجفی، گلچهره
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

گلچهره خلیلی نجفی؛ جلیل مرشدیان