نویسنده = حسینی بیان، سیدمصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پلیمر شدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور فعال زیگلر - ناتا بر اساس تیتانیم تترا کلرید نگهداری شده روی منیزیم اتوکسید

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

غلامحسین ظهوری؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ سیدمصطفی حسینی بیان؛ رقیه جم جاه