نویسنده = طباطبایی زواره، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

مژگان طباطبایی زواره؛ نورالدین گودرزیان؛ محمود ترابی انگجی