نویسنده = اسماعیلیان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1378

امیر تائبی؛ مریم اسماعیلیان؛ سیدحسین امیرشاهی