نویسنده = تقی گنجی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و مطالعه پلی ( 4 و'4 - اکسی بیس فنیلن پیروملیتیمید) و چند مونومر آن

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379

فاطمه میرخلیل زاده؛ مسعود تقی گنجی؛ محمود محراب زاده