نویسنده = علیرضا ثابت، سید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1381

مسعود اسفنده؛ امیر مسعود رضادوست؛ سید علیرضا ثابت؛ سید محمدباقر علوی