نویسنده = قاسمی خوزانی، احمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ضرایب تطابق روش سوراخکاری مرکزی در کامپوزیتهای ناهمسانگرد به روش حل دقیق

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1385

محمود مهرداد شکریه؛ احمدرضا قاسمی خوزانی