نویسنده = کاظم نژاد لیلی، انوشیروان
تعداد مقالات: 1
1. اثر پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی، قیر طبیعی و برش HVS بر خواص پس مانده تقطیر در خلاء

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 85-95

یحیی رسول زاده؛ سید باقر مرتضوی؛ علی اکبر یوسفی؛ علی خوانین؛ انوشیروان کاظم نژاد لیلی