نویسنده = مصطفی زاده، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد MDF

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 53-59

سعید کاظمی نجفی؛ مرتضی مصطفی زاده؛ مجید چهارمحالی؛ مهدی تجویدی