نویسنده = پاک‌زاد، موسی
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح سلولوز با پیوندزدن پلی‌آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 332-323

مجتبی عباسیان؛ موسی پاک‌زاد؛ علی رمضانی؛ کبری نظری